สองนรี

ปัจจุบัน มีคนพูดถึง \”โคลนนิ่ง\” กันมาก และอยากให้นำมาใช้ใน \”คน\” เสียด้วย
เท่าที่ทราบ \”โคลนนิ่ง\” เป็นความพยายามของนักวิทยาศาสตร์ ที่จะขยายพันธุ์สัตว์ ให้มีลักษณะ
เหมือนกับ ต้นแบบ ทุกประการ โดยไม่ผ่านกระบวนการผสมพันธุ์ตามธรรมชาติ
หากสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับ \”คน\” ได้จริง ๆ คงจะมี \”คน\” ที่หน้าตาเหมือน ๆ
กัน เต็มไปหมด แล้วจะเกิดอะไรขึ้น…
ในความคิดของข้าพเจ้า หากเราเกิดมาพร้อมกับอีกคนหนึ่ง ซึ่งรูปร่างหน้าตาเหมือน
เราเกือบทุกประการ คงมีความรู้สึกแปลกพิกล บางคนอาจจะดีใจ บางคนอาจจะเฉย ๆ บาง
คนอาจจะเสียใจไปเลยที่สูญเสียความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง
โชคดี ที่ข้าพเจ้าเกิดมาตัวคนเดียว ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน เป็นหนึ่งใน
รูปลักษณ์อย่างนี้ ไม่ต้องเลียนแบบใคร จิตใจเป็นอิสระ ทำอะไรไม่ต้องสนใจคำนินทาว่าร้าย
กระทบกระเทียบเปรียบเปรยกับอีกคนที่หน้าตาท่าทางเหมือนเรา
มีอยู่วันหนึ่ง ข้าพเจ้าประทับใจมาก และเกิดความคิดประหลาดขึ้นมาอย่างหนึ่ง คือ
อยากจะวิเคราะห์ ความเป็นไป ของ \”ฝาแฝด\” ที่เหมือนกันอย่างกับแกะ ว่า ดีหรือไม่ดี อย่างไร
เพราะวันนั้น ภายในเวลา 24 ชั่วโมงที่รับผิดชอบอยู่เวรโรงพยาบาล ข้าพเจ้าต้องทำการผ่าตัด
คลอด ทารกแฝด ถึง 2 คู่ ซึ่งเป็นเรื่องที่นาน ๆ จะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งใน ครรภ์แฝดธรรมชาติ
ที่สำคัญคือ ทารกที่คลอด เป็น \”แฝดหญิง\” ทั้ง 2 คู่เลย
\”แฝดธรรมชาติ\” อาจเกิดจากการปฏิสนธิของ \”ไข่\” ใบเดียวหรือหลายใบก็ได้ แฝด
ที่เกิดจาก \”ไข่\” หลายใบ หน้าตาจะไม่เหมือนกันทีเดียว เพียงแต่ละม้ายคล้ายกันดุจเป็นพี่น้อง
เท่านั้น บางคนจึงเรียกว่า \”แฝดเทียม\”
ส่วนแฝดที่เกิดจาก \”ไข่\” ใบเดียว จะมีหน้าตารูปร่างเหมือนกันมาก บางทีแยก
ไม่ออกเลยว่า ใครเป็นใคร ถ้าไม่ใช่พ่อแม่ บางคนจึงเรียกว่า \”แฝดแท้\”
สำหรับ ฝาแฝด 2 คู่ ในวันนั้น เป็น \”แฝดแท้\” แน่นอน เพราะมีเพศเดียวกัน และ
รกเพียงอันเดียว
ในทางทฤษฎี \”ตัวอ่อน\” ที่เกิดจาก \”ไข่\” ใบเดียวกัน หากมีการแยกตัวของกลุ่ม
เซลล์ภายใน 8 วัน หลังจากปฏิสนธิ จะได้ ทารกแฝด 2 คน ที่แยกเป็นอิสระต่อกันโดยสมบูรณ์
แต่ถ้ามีการแยกตัวของกลุ่มเซลล์ล่าช้ากว่านั้น จะเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า \”แฝดสยาม\” คือ
เด็ก 2 คน มีอวัยวะบางส่วนติดกันและใช้บางอวัยวะร่วมกัน
\”แฝดแท้\” ตามธรรมชาติ พบมีอุบัติการณ์เท่ากันทั่วโลก คือ ประมาณ 1 ต่อทารก
คลอด 250 คน กรรมพันธุ์ทางแม่จะมีอิทธิพลมากกว่าทางพ่อ
จากการศึกษาของ BULMER เมื่อปี ค.ศ.1960 (พ.ศ.2503) พบว่า กรณีที่สายพันธุ์
ทางแม่มีแฝด โอกาสจะเกิดซ้ำอีกเท่ากับ 1 ใน 25 ส่วนกรณีที่สายพันธุ์ทางพ่อมีแฝด โอกาสเกิด
ซ้ำจะลดลงเหลือ 1 ใน 60
การตั้งครรภ์แฝดขึ้นมา อย่าเพิ่งดีใจว่า จะได้ลูก 2-3 คนในคราวเดียวโดยไม่ต้อง
ตั้งครรภ์บ่อย ๆ ความจริง ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างตั้งครรภ์อาจมีมากมาย เช่น ไม่ได้ลูกเลย
เนื่องจากแท้งหรือเสียชีวิตจากการคลอดก่อนกำหนด ทารกอาจจะพิการ มารดาอาจเกิดภาวะ
ครรภ์เป็นพิษ เป็นต้น โชคดี ที่ภาวะดังกล่าวไม่เกิดขึ้นกับครรภ์ทั้งสอง ที่ข้าพเจ้าผ่าตัดคลอด
ออกมา
แฝดทั้งสองคู่นี้ มีความเหมือนและแตกต่างกันที่น่าสนใจ ดังนี้
ในส่วนความแตกต่าง ได้แก่ อิทธิพลทางพันธุกรรม
แฝดคู่แรก ได้รับอิทธิพลมาจากสายพันธุ์ทางฝ่ายพ่อ เนื่องจาก \”มารดา\” ของพ่อเป็น
ฝาแฝดและทางแม่ไม่พบมีใครเป็นแฝดเลย ส่วนแฝดคู่ที่สอง ได้รับอิทธิพลมากจากสายพันธุ์ทางฝ่าย
แม่ เพราะ \”พี่สาวของแม่\” เป็นฝาแฝด ส่วนทางพ่อไม่พบมีแฝดในตระกูลเลย
ในส่วนของความเหมือน มีมากมายหลายอย่าง ได้แก่
* แม่อายุ 23 ปีเท่ากัน
* ตั้งครรภ์เป็นครั้งที่ 2 เหมือนกัน (ท้องแรกแท้งเหมือนกันด้วย)
* มาโรงพยาบาลฉุกเฉินเช่นเดียวกัน
* อายุครรภ์ 35 สัปดาห์เศษเท่ากัน
* คลอดด้วยวิธีผ่าตัดเช่นกัน
* ทารกแฝดท่าเดียวกัน คือ คนแรกท่าหัว คนที่สองท่าก้น
* น้ำหนักคลอดใกล้เคียงกัน แฝดคู่แรก หนัก 2370 และ 1970 กรัม
แฝดคู่ที่สอง หนัก 2130 และ 1940 กรัม
* ที่สำคัญ คือ เป็นทารกเพศหญิงเหมือนกัน แข็งแรงสมบูรณ์ดีพอ ๆ กัน
ในความเหมือนที่แตกต่างของครรภ์แฝดทั้งสองนี้ ทำให้คิดถึงภาพยนตร์เรื่อง \”สองนรี\”
ที่ แฝดพี่ อิจฉา ริษยา ชิงดี ชิงเด่นกับ แฝดน้อง และสุดท้าย ต้องมาตายด้วยโรคเอดส์ ช่างเป็น
ภาพที่น่าเวทนายิ่งนัก
คนเราเกิดมารูปร่างหน้าตาเหมือนกันได้ แต่ความสามารถเป็นเรื่องที่เรียนรู้ขึ้นมา
ภายหลัง ดังนั้น โอกาสที่ฝาแฝด 2 คนจะดีเด่นกว่ากัน ดุจ \”สองนรี\” ย่อมมีได้ แต่ไม่ว่า จะ
เป็นคนเด่นหรือคนด้อย ย่อมต้องมีผลกระทบบ้างไม่มากก็น้อย ยิ่งถ้าหากเป็นคนที่ด้อยกว่า ยิ่งจะ
มีผลกระทบมากจนยากจะคาดเดาถึงอนาคตได้
ข้าพเจ้าอยากจะเตือนบรรดาพ่อแม่ที่กำลังมี \”ลูกแฝด\” ว่า \”อย่าได้ไปใส่ความกดดัน
ให้กับลูก\” ลูกทุกคนเกิดมา มีค่ามหาศาล เงินทองไม่สามารถซื้อหาได้ แต่จะถูกทำลายได้ง่าย
ด้วยความเข้าใจผิดของพ่อแม่
พ่อแม่ของฝาแฝดควรจะให้ความรักและความอบอุ่น เสมอเท่าเทียมกัน แต่ควรจะ
ส่งเสริมอนาคตของแต่ละคนไปตามความถนัด จงอย่าได้ไปพร่ำบ่นกรอกหูลูกว่า \”ทำไม ถึงไม่ดู
คู่แฝด เป็นตัวอย่าง?..\” แรงกดดันทั้งหลาย จะเป็นตัวทำลายลูกที่ท่านรักโดยไม่รู้ตัว
โลกยุคปัจจุบัน มีฝาแฝดเกิดขึ้นมากมายด้วยวิธีการทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ ส่วนใหญ่
\”แฝดประดิษฐ์\” เหล่านี้เป็น \”แฝดเทียม\” ที่เกิดจาก \”ไข่\” หลายใบ รูปร่างหน้าตาจะแตกต่าง
กันไปบ้าง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเกิดมาในเวลาใกล้เคียงกันหรือจะเรียกว่า พร้อมกันก็ว่า
ได้ ทำให้ข้าพเจ้าคิดว่า \”ฝาแฝด\” เหล่านี้อาจจะมีโชคชะตาไม่ต่างจาก \”แฝดแท้\” มากนัก
หมายถึงว่า ด้วยความรักและความหวังอย่างสูงของพ่อแม่ จะเป็น \”แรงพลัง\” ที่ผลักดันให้ ลูก
ทุกคนต้องแข่งขันกันเอง แทนที่จะแข่งขันกับคนอื่น หรือตัวเอง ดังเช่นคนทั่ว ๆ ไป
ข้าพเจ้าขอวิงวอนให้พ่อแม่ของ \”ลูกแฝด\” ทุกคน มีสติขึ้นมาและตั้งต้นใหม่ ด้วยการ
เลี้ยงลูกให้เป็นตัวของตัวเองมากที่สุด แทนที่จะเป็น \”เงาชีวิต\” ของอีกคนหนึ่ง
\”ความแตกต่าง\” ทำให้เกิด \”ความโดดเด่น\” เป็นเอกลักษณ์ \”ความเหมือน\”
ทำให้ดูเป็น \”ของธรรมดา\” และสูญเสียความเป็นเอกลักษณ์
แต่ทั้ง \”ความเหมือน\” และ \”ความแตกต่าง\” หากพิจารณาดูให้ดี จะพบว่า มีค่า ใน
ตัวของมันเองทั้งนั้น เพียงแต่ว่า จะนำมาใช้ในเวลาใดจึงจะเหมาะสม
บางเวลา เป็น \”คนโดดเด่น\” (แตกต่างจากคนอื่น) ทำให้เราดูดี มีค่า แต่บาง
เวลา เป็น \”คนธรรมดา\” (เหมือน ๆ กับคนอื่น) นี่แหละ มีค่าที่สุด

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @
พ.ต.อ.นพ.เสรี ธีรพงษ์ ผู้เขียน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *