อิ๊กซี่ 6

การใช้ \”อสุจิ\” แช่แข็งจากอัณฑะของผู้ชายที่เป็นหมัน

สวรรค์คงไม่ได้กลั่นแกล้งมนุษย์ไม่ให้มีลูกหลาน ด้วยการลงโทษคนบาปให้เป็นหมัน
การที่ผู้ชายบางคนไม่มี \”อสุจิ\” ในน้ำเชื้อ อาจเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อม,อาหารการกินหรือไว้รัส
บางชนิดที่เป็นตัวทำลายเซลล์สืบพันธุ์ในอัณฑะ ยังดีที่มีวิธีการ \”อิ๊กซี่\” มาช่วยแก้ไข โดยการสกัด
เอา \”ตัวอสุจิ\” จากอัณฑะมาเจาะใส่เข้าไปใน \”ไข่\” ซึ่งเรียกว่า \”เทเซ่/อิ๊กซี่\” จึงทำให้
โอกาสในการมี \”ลูก\” ยังไม่หมดไป
การนำเสนอความสำเร็จครั้งแรกของกรรมวิธี \”อิ๊กซี่\” ในปี พ.ศ.2535 (ค.ศ.
1990) นั้น ถือเป็นการเปิดศักราชใหม่ของวงการรักษาภาวะมีบุตรยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณี
คู่สมรสมีปัญหาเรื่อง \”เชื้ออ่อนมาก\” จากสามี
SILBER และคณะได้เพิ่มเติมประวัติศาสตร์หน้าใหม่ขึ้นไปอีก ด้วยการนำกรรมวิธี \”มีซ่า\”
หรือ \”เทเซ่\” สกัดหา \”ตัวอสุจิ\” จากอัณฑะชายที่เป็นหมัน มาทำ \”อิ๊กซี่\”
NAGY และคณะ ได้ศึกษาเปรียบเทียบแสดงให้เห็นว่า อัตราส่วนของทารกคลอดครบ
กำหนดจากการทำ \”อิ๊กซี่\” ด้วย \”อสุจิ\” ที่สกัดจากอัณฑะกับที่หลั่งออกมาตามธรรมชาติ ไม่
แตกต่างกันมากนัก
สมัยก่อน ชายที่เป็นหมัน มักได้รับคำแนะนำให้ทำการตรวจชิ้นเนื้อจากอัณฑะ
(TESTICULAR BIOPSY) ครั้งหนึ่งก่อนที่จะรักษา เพื่อตรวจดูว่า มี \”ตัวอสุจิ\” ในอัณฑะหรือไม่
หากไม่มี \”อสุจิ\” ก็ต้องเปลี่ยนไปใช้ \”อสุจิ\” บริจาคหรือรับเด็กมาเลี้ยง แต่หากพบ \”ตัวอสุจิ\”
ชายผู้นั้นยังคงต้องกลับมาตัดชิ้นเนื้อจากอัณฑะอีกครั้งหนึ่ง ในวันที่ทำการรักษาจริง
ปัจจุบัน การแพทย์ก้าวหน้าไปมาก ไม่มีใครสงสัยที่จะใช้ \”อสุจิปกติ\” แช่แข็งในการ
รักษาภาวะมีบุตรยากแล้ว คงเหลือแต่ ความไม่สบายใจในการใช้ \”อสุจิ\” แช่แข็งจากอัณฑะของ
ชายที่เป็นหมันมาทำ \”อิ๊กซี่\” เท่านั้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ ข้อมูลในเมืองไทยเรายังมีน้อย
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์หลายท่าน มีความเห็นว่า ขณะที่ทำการตรวจชิ้นเนื้อจาก
อัณฑะของชายที่เป็นหมัน เราน่าจะทำการ แช่แข็ง \”อสุจิ\” ที่ตรวจพบในคราวเดียวกันนั้นเลย
เมื่อไหร่ต้องการจะใช้ ก็ละลาย \”อสุจิแช่แข็ง\” ออกมาใช้ในลักษณะเดียวกับ \”อสุจิปกติ\” แช่แข็ง
ที่สถาบันวิจัย หน่วยพันธุกรรม มหาวิทยาลัยแพทย์แห่งกรุงบรัสเซลส์ ได้ตีพิมพ์
เผยแพร่รายงานวิจัยฉบับหนึ่ง ในปี ค.ศ.1998 (พ.ศ.2541)
การศึกษาวิจัยนี้ ได้เปรียบเทียบผลสำเร็จ (การตั้งครรภ์) จากการรักษาระหว่าง
\”อสุจิ\” ของอัณฑะบริเวณ Epididymis ที่สกัดได้ใหม่ ๆ (Freshly collected) กับที่แช่แข็ง
ไว้ (Frozen-thawed) ซึ่งนำมาทำ \”อิ๊กซี่\” กับ \”ไข่\” ดังตาราง

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
\”อสุจิ\” จากอัณฑะชายที่เป็นหมัน (Epididymis sperm)
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
สกัดได้ใหม่ ๆ แช่แข็ง
(Freshly collected) (Frozen-thawed)
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
– การปฏิสนธิกับ \”ไข่\” โดยใช้วิธี \”อิ๊กซี่ 59% 56%
(Normally fertilized oocytes)
– จำนวน \”ตัวอ่อน\” ที่ใส่เข้าไปในโพรงมดลูก 2.9 2.8
แต่ละครั้ง (Embryos Replaced)-
อัตราความสำเร็จ (ตั้งครรภ์) 42.8% 31%
– จำนวนทารกที่คลอด 57 ราย 33 ราย
(Number of Children born)
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
จะเห็นว่า อัตราการตั้งครรภ์ด้วย \”อสุจิ\” แช่แข็งจากอัณฑะของชายที่เป็นหมัน มี
อัตราสูงถึงร้อยละ 31 ทารกส่วนใหญ่ ไม่มีความผิดปรกติแต่กำเนิดใด ๆ
ปัจจุบัน วิทยาการก้าวหน้าจนถึงขั้นแช่แข็ง ชิ้นเนื้ออัณฑะที่มี \”ตัวอสุจิ\” อยู่ภายใน
ของชายที่เป็นหมัน (VASAL,EPIDIDYMAL AND TESTICULAR SPECIMENS) โดยสามารถ
ละลาย (THAW) นำกลับมาสกัดหา \”ตัวอสุจิ\” ได้อีกหลายครั้ง จากการตัดชิ้นเนื้อเพียงครั้งเดียว
วิธีการเช่นนี้ จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาลงอย่างมากและฝ่ายชายไม่ต้องเจ็บตัวบ่อย ๆ
สรุปว่า เรามีวิธีการแช่แข็ง \”อสุจิ\” จากอัณฑะของชายที่เป็นหมัน 2 วิธี
1. แช่แข็ง \”ตัวอสุจิ\” โดยตรง
2. แช่แข็ง \”ชิ้นเนื้ออัณฑะ\” ที่ตัดออกมา
ไม่ว่า จะเป็นการแช่แข็งด้วยกรรมวิธีใด \”ตัวอสุจิ\” ที่ละลายออกมาย่อมมีคุณภาพ
ไม่ดีเท่า \”อสุจิ\” ที่สกัดได้ใหม่ ๆ อย่างแน่นอน
นอกจากนั้น \”อสุจิ\” ส่วนใหญ่ที่ได้จากการเจาะดูด (PESA) หรือ ตัดชิ้นเนื้อของ
อัณฑะชายที่เป็นหมัน (TESE) มักจะไม่เคลื่อนไหว (IMMOTILE) นั่นคือ ปัญหาว่า มันยังมีชีวิต
อยู่หรือไม หากเรานำ \”อสุจิ\” ที่ไม่มีชีวิตไปทำ \”อิ๊กซี่\” ย่อมไม่เกิดประโยชน์ ดังนั้น หาก
ไม่แน่ใจก็ควรทำการทดสอบเสียก่อน เพื่อให้แน่ใจว่า \”อสุจิ\” เหล่านั้น ยังมีชีวิตอยู่ (VIABLE)
กรรมวิธีหนึ่งที่มักนำมาใช้ คือ \”HYPO-OSMOTIC SWELLING TEST\”
กระบวนการแช่แข็ง (CRYOPRESERVATION) มีบทบาทสำคัญในการรักษาภาวะมี
บุตรยากอย่างยิ่ง ปัจจุบันได้มีการพัฒนา \”กระบวนวิธีการแช่แข็ง\” ไปไกลพอสมควร เพราะแม้แต่
\”อสุจิ\” จากอัณฑะของชายที่เป็นหมัน ยังสามารถแช่แข็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ชายที่เป็นหมัน เพราะไม่มี \”อสุจิ\” ในน้ำเชื้อ จึงไม่เป็น \”คนบาปที่ถูกสาปแช่งไม่
ให้มีลูกหลาน\” ในสายตาของคนบางคนอีกแล้ว นอกจากนั้น ยังจะสามารถมีลูกหลานได้อย่าง
มากมาย เนื่องจากเราสามารถแช่แข็ง \”ชิ้นเนื้ออัณฑะ\” (จากการผ่าตัดเพียงครั้งเดียว) โดย
ตัดแบ่งมาละลายหา \”ตัวอสุจิ\” เพื่อใช้รักษาได้หลาย ๆ ครั้ง อีกด้วย

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
พ.ต.อ.นพ.เสรี ธีรพงษ์ ผู้เขียน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *