ประวัติ ดร.เสรี ธีรพงษ์

ประวัติส่วนตัว
ชื่อ: พ.ต.อ. เสรี ธีรพงษ์
เพศ: ชาย
สถานภาพสมรส: แต่งงาน (บุตร 1 คน)
วัน เดือน ปี เกิด: 25 พฤศจิกายน 2501
สัญชาติ: ไทย
ศาสนา: พุทธ
สถานที่เกิด: อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี
ที่อยู่ปัจจุบัน: 200/89 หมู่ 6 หมู่บ้านเมืองทอง 2/1 ซอยพัฒนาการ 74 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์: (662) 322-0343 , 02-3212937
สถานที่ทำงาน: แผนกสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา และ แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลตำรวจ ถนนพระราม 1 เขตประทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: (662) 252-8111-25 ต่อ 4518 ,4143
โทรสาร: (662) 251-7755 หรือ (662) 252-7260
E-mail: drseri2003@yahoo.com or drseri@maildozy.com

การศึกษา
2526 พบ. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
2531 ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ ประเทศไทย
2533 วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญฯ สาขาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา แพทยสภา ประเทศไทย
2544 อนุมัติบัตรผู้เชี่ยวชาญ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย
2545 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาประชากรและการพัฒนา คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2549 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาพัฒนาชีวิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

POSTGRADUATION AND TRAINING
2526-2527 แพทย์ใช้ทุน โรงพยาบาลจังหวัดพัทลุง จังหวัดพัทลุง
2528-2529 รักษาการผู้อำนวยการ โรงพยาบาลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
2529-2530 แพทย์ใช้ทุน โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
2534 POSTGRADUATE COURSE IN HOSPITAL ADMINISTRATION ( MINI MBA ) OF CHULALONGKORN UNIVERSITY, BANGKOK , THAILAND
2542 POSTGRADUATE COURSE IN BASIC EPIDEMIOLOGY AND CLINICAL STATISTICS (INTERNATIONAL PROGRAM) AT FACULTY OF PUBLIC HEALTH , MAHIDOL UNIVERSITY , BANGKOK , THAILAND

ตำแหน่งทางวิชาการ
นายแพทย์ สบ.5 (กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม) โรงพยาบาลตำรวจ

ตำแหน่งบริหาร
2534-2545 กรรมการประจำงานสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ
2546-ปัจจุบัน รองหัวหน้างานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลตำรวจ
2534–ปัจจุบัน ที่ปรึกษาวารสารคลินิก
2534–ปัจจุบัน ที่ปรึกษาวารสารหมอชาวบ้าน
2534–ปัจจุบัน ที่ปรึกษานิตยสารสุขภาพใกล้หมอ
2540–ปัจจุบัน อาจารย์ที่ปรึกษานิสิตแพทย์ชั้นปีที 6 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร กรุงเทพฯ
2542 คณะกรรมการจัดฝึกอบรม ICD 10 ของงานสูติ-นรีเวชกรรม รพ.ตำรวจ.
2543 คณะกรรมการตัดสินงานวิจัยของเจ้าหน้าที่พยาบาล เพื่อปรับคุณวุฒิเป็น สัญญาบัตร 3 แผนกสูติ-นรีเวช รพ.ตำรวจ.
2545 คณะอนุกรรมการชมรมอนามัยเจริญพันธุ์ ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย
ส.ค. 2545 คณะกรรมการจัดงานฝึกอบรมวิชาการชมรมอนามัยเจริญพันธ์ ประจำปี พ.ศ. 2545
30 พ.ย.–10 ธ.ค.45 คณะกรรมการประสานงานจัดประชุมวิชาการ เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 4 เนื่องในวโรกาส 75 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ “ การบริบาล สุขภาพปฐมภูมิ” ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติอิมแพ็ค เมืองทองธานี
2545-2546 ประธานคณะอนุกรรมการสารสนเทศ ฝ่ายวางแผน รพ.ตำรวจ.
ต.ค.2546–ปัจจุบัน คณะกรรมการสารสนเทศ รพ.ตำรวจ.
ก.ค.2546–ก.พ. 47 รองประธานอนุคณะกรรมการศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ทางการแพทย์ แพทยศาสตร์ศึกษา รพ.ตำรวจ
ก.พ.2547-ปัจจุบัน ประธานอนุคณะกรรมการศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ทางการแพทย์ แพทยศาสตร์ศึกษา รพ.ตำรวจ
พ.ค. 2551-ปัจจุบัน กรรมการองค์กรแพทย์ รพ.ตำรวจ

RESEARCH ACTIVITIES
2534–ปัจจุบัน แผนกสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ
2545–ปัจจุบัน แผนกผู้ป่วยนอกและห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลตำรวจ

AREA OF INTEREST
การล่วงละเมิดทางเพศ
ภาวะมีบุตรยาก
ภาวะหมดประจำเดือน
ภาวะที่น่าสนใจทางสูติ - นรีเวชกรรม
สุขภาพของสตรีวัยรุ่น
การวิจัยเชิงสำรวจ

งานวิจัย
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ระบุสถานภาพในการทำวิจัยว่า เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละเรื่อง
งานวิจัยที่ทำเสร็จสิ้นแล้ว : ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ และสถานภาพในการทำวิจัย
1.) ชื่อ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระยะเวลาในการมีบุตรคนแรก
ปีที่พิมพ์ 2545
สถานภาพ หัวหน้าโครงการ
2.) ชื่อ การประเมินโครงการนำร่องหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 30 บาทรักษาทุกโรคของโรงพยาบาลปทุมธานี
ปีที่พิมพ์ 2544
สถานภาพ หัวหน้าโครงการ
3.) ชื่อ การศึกษาของนักเรียนทุนชั้นประถมปีที่ 6 ของมูลนิธิดวงประทีป : ชุมชนแออัดคลองเตย
ปีที่พิมพ์ 2544
สถานภาพ หัวหน้าโครงการ

บทความทางวิชาการ ตำรา
1. ท้องทีไร แท้งทุกที ใน นพ. ชุมศักดิ์ พฤษาพงษ์ บรรณาธิการ นิตยสารสุขภาพใกล้หมอ ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 กรุงเทพมหานคร: (มีนาคม )2541 :หน้า 34-41.
2. ครรภ์ไข่ปลาอุก ใน นพ. ชุมศักดิ์ พฤษาพงษ์ บรรณาธิการ นิตยสารสุขภาพใกล้หมอ ปีที่ 22 ฉบับที่ 12 กรุงเทพมหานคร: (ธันวาคม )2541 :หน้า 70-72
3. มดลูกแฝด ใน ปัทมา วโรดม บรรณาธิการ นิตยสารแม่และเด็ก ฉบับที่ 324 ปี 2542 โรงพิมพ์ หนึ่งเจ็ดการพิมพ์ กรุงเทพมหานคร: (กุมภาพันธ์) 2542 : หน้า 105-106.
4. การออกกำลังกายในหญิงมีครรภ์ ใน ปัทมา วโรดม บรรณาธิการ นิตยสารแม่และเด็ก ฉบับที่ 325 ปี 2542 โรงพิมพ์ หนึ่งเจ็ดการพิมพ์ กรุงเทพมหานคร: (มีนาคม) 2542 : หน้า 41-42.
5. “หลุยส์บราวน์” “หลุยส์บราวน์” เด็กหลอดแก้วคนแรก ใน ปัทมา วโรดม บรรณาธิการ นิตยสารแม่และเด็ก ฉบับที่ 325 ปี 2542 โรงพิมพ์ หนึ่งเจ็ดการพิมพ์ กรุงเทพมหานคร: (มีนาคม) 2542 : หน้า 120-121.
6. อิ๊กซี่ (การเจาะไข่ใส่ตัวอสุจิ ) ใน ใน ปัทมา วโรดม บรรณาธิการ นิตยสารแม่และเด็ก ฉบับที่ 326 ปี 2542 โรงพิมพ์ หนึ่งเจ็ดการพิมพ์ กรุงเทพมหานคร: (เมษายน) 2542: หน้า 136-138.
7. ทารกท้องบาตร ใน ปัทมา วโรดม บรรณาธิการ นิตยสารแม่และเด็ก ฉบับที่ 330 ปี 2542 โรงพิมพ์ หนึ่งเจ็ดการพิมพ์ กรุงเทพมหานคร: (สิงหาคม) 2542:หน้า 81-82.
8. หัดเยอรมัน ใน ปัทมา วโรดม บรรณาธิการ นิตยสารแม่และเด็ก ฉบับที่ 331 ปี 2542 โรงพิมพ์ หนึ่งเจ็ดการพิมพ์ กรุงเทพมหานคร: (กันยายน) 2542 : หน้า 69-71.
9. มะเร็งรังไข่ ในนพ. ชุมศักดิ์ พฤษาพงษ์ บรรณาธิการ นิตยสารสุขภาพใกล้หมอ ปีที่ 22 ฉบับที่ 12 กรุงเทพมหานคร: (สิงหาคม )2542 :หน้า 79-83.
10. ภาวะน้ำเดินก่อนเวลาอันควร ใน ปัทมา วโรดม บรรณาธิการ นิตยสารแม่และเด็ก ฉบับที่ 344 ปี 2543 โรงพิมพ์ หนึ่งเจ็ดการพิมพ์ กรุงเทพมหานคร: (ตุลาคม) 2543 : หน้า 90-92.
11. ตกเลือดหลังคลอด ใน ปัทมา วโรดม บรรณาธิการ นิตยสารแม่และเด็ก ฉบับที่ 345 ปี 2543 โรงพิมพ์ หนึ่งเจ็ดการพิมพ์ กรุงเทพมหานคร: (พฤศจิกายน) 2543 : หน้า 85-87.
12. ภาวะถุงน้ำในรังไข่ ใน ปัทมา วโรดม บรรณาธิการ นิตยสารแม่และเด็ก ฉบับที่ 346 ปี 2543 โรงพิมพ์ หนึ่งเจ็ดการพิมพ์ กรุงเทพมหานคร: (ธันวาคม) 2543 : หน้า 63-65.
13. การใช้อสุจิแช่แข็งจากอัณฑะของผู้ชายที่เป็นหมัน ใน ปัทมา วโรดม บรรณาธิการ นิตยสารแม่และเด็ก ฉบับที่ 348 ปี 2544 โรงพิมพ์ หนึ่งเจ็ดการพิมพ์ กรุงเทพมหานคร: (กุมภาพันธ์) 2544 : หน้า 43-44.
14. ทารกตายในครรภ์ ใน ปัทมา วโรดม บรรณาธิการ นิตยสารแม่และเด็ก ฉบับที่ 349 ปี 2544 โรงพิมพ์ หนึ่งเจ็ดการพิมพ์ กรุงเทพมหานคร: (มีนาคม) 2544 : หน้า 52-53.
15. ครรภ์พิษ ใน ปัทมา วโรดม บรรณาธิการ นิตยสารแม่และเด็ก ฉบับที่ 350 ปี 2544 โรงพิมพ์ หนึ่งเจ็ดการพิมพ์ กรุงเทพมหานคร: (เมษายน) 2544 : หน้า 82-84.
16. ท้อง แบบ ถูก เร็ว ดี ใน นพ. ชุมศักดิ์ พฤษาพงษ์ บรรณาธิการ นิตยสารสุขภาพใกล้หมอ ปีที่ 25 ฉบับที่ 5 กรุงเทพมหานคร: (พฤษภาคม )2544 :หน้า 74-75.
17. การทำแท้งในทรรศนะของข้าพเจ้า ใน นพ. ชุมศักดิ์ พฤษาพงษ์ บรรณาธิการ นิตยสารสุขภาพใกล้หมอ ปีที่ 25 ฉบับที่ 7 กรุงเทพมหานคร: (กรกฎาคม )2544 :หน้า 74-75.
18. ภาวะสายสะดือเกาะบนถุงน้ำคร่ำ ใน ปัทมา วโรดม บรรณาธิการ นิตยสารแม่และเด็ก ฉบับที่ 354 ปี 2544 โรงพิมพ์ หนึ่งเจ็ดการพิมพ์ กรุงเทพมหานคร: (สิงหาคม) 2544 : หน้า 79-80.
19. โรคจิตขณะคลอด ใน ปัทมา วโรดม บรรณาธิการ นิตยสารแม่และเด็ก ฉบับที่ 357 ปี 2544 โรงพิมพ์ หนึ่งเจ็ดการพิมพ์ กรุงเทพมหานคร: (พฤศจิกายน) 2544 : หน้า 63-64.
20. แท้งคุกคาม ใน ปัทมา วโรดม บรรณาธิการ นิตยสารแม่และเด็ก ฉบับที่ 362 ปี 2545 โรงพิมพ์ หนึ่งเจ็ดการพิมพ์ กรุงเทพมหานคร: (เมษายน) 2545 : หน้า 53-55.
21. คลอดยาก (ทารกท่าขวาง) ใน นพ. ชุมศักดิ์ พฤษาพงษ์ บรรณาธิการ นิตยสารสุขภาพใกล้หมอ ปีที่ 26 ฉบับที่ 8 กรุงเทพมหานคร: (สิงหาคม )2545 :หน้า 80-81.
22. รกเกาะต่ำ(1) ใน นพ. ชุมศักดิ์ พฤษาพงษ์ บรรณาธิการ นิตยสารสุขภาพใกล้หมอ ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 กรุงเทพมหานคร: (กุมภาพันธ์ )2545 :หน้า 86-87.
23. การขูดมดลูกเนื่องจากการแท้งบุตรในไตรมาสแรก ใน นพ. ชุมศักดิ์ พฤษาพงษ์ บรรณาธิการ นิตยสารสุขภาพใกล้หมอ ปีที่ 26 ฉบับที่ 6 กรุงเทพมหานคร: (มิถุนายน )2545 :หน้า 84-85.
24. ผ่าตัดขณะท้องอ่อนๆ ใน ปัทมา วโรดม บรรณาธิการ นิตยสารแม่และเด็ก ฉบับที่ 367 ปี 2545 โรงพิมพ์ หนึ่งเจ็ดการพิมพ์ กรุงเทพมหานคร: (กันยายน) 2545 : หน้า 63-64.
25 แฝดใจเพชร ใน ปัทมา วโรดม บรรณาธิการ นิตยสารแม่และเด็ก ฉบับที่ 373 ปี 2546 โรงพิมพ์ หนึ่งเจ็ดการพิมพ์ กรุงเทพมหานคร: (มีนาคม) 2546 : หน้า 79-81.
26 รกเกาะต่ำ(2) ใน นพ. ชุมศักดิ์ พฤษาพงษ์ บรรณาธิการ นิตยสารสุขภาพใกล้หมอ ปีที่ 27 ฉบับที่ 4 กรุงเทพมหานคร: (พฤษภาคม )2546 :หน้า 82-83.